ลบ แก้ไข

คลังอาเซียนร่วมกําหนดแผนรองรับ AEC


 
 

        นายสมหมาย ภาษีรมว.คลัง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 2558 ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอาเซียนด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 1/2558 ร่วมกับผู้แทนระดับสูงจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน โดยในที่ประชุมได้พิจารณาความคืบหน้าของการดําเนินโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังด้านการเงินการคลังเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน (AEC) พ.ศ. 2557-2560 ซึ่งประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ 13 กลยุทธ์ 34 มาตรการ โดยยุทธศาสตร์ที่สําคัญ ได้แก่การเป็นตลาดและฐานการผลิตร่วมกัน เช่น การอํานวยความสะดวกด้านการค้า เช่น การพัฒนาระบบขนส่งผ่านแดนภายใต้พิธีสารฉบับที่ 5 ว่าด้วยระบบการประกันภัยทางรถยนต์ภาคบังคับอาเซียน พิธีสารฉบับที่ 7 ว่าด้วยระบบศุลกากรผ่านแดน

      ในขณะเดียวกันยังจัดตั้งการให้บริการระบบอิเล็กทรอนิกส์ณ จุดเดียวของอาเซียน (ASEAN Single Window: ASW) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานด้านศุลกากรของประเทศในการอํานวยความสะดวก ทางการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งในส่วนของไทย ปัจจุบันมีหน่วยงานที่ ดําเนินการเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบ National Single Window (NSW) ของไทยแล้วจํานวน 26 หน่วยงาน จากทั้งหมด 36 หน่วยงาน รวมถึงร่างพิธีสารว่าด้วยกรอบกฎหมายเพื่อดําเนินการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ณ จุดเดียวของอาเซียน

       นอกจากนั้นยังพูดถึง การอํานวยความสะดวกด้านการลงทุน เช่น มาตรการภาษีด้านตลาดทุนเพื่อรองรับการเคลื่อนย้าย การลงทุน กรมสรรพากรได้ออกมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมความเชื่อมโยงตลาดทุนไทยกับตลาดทุนในอาเซียน (ASEAN Linkage) โดยยกเว้นภาษีกําไรจากการขายหลักทรัพย์ให้กับนักลงทุนที่ซื้อขายหลักทรัพย์ข้ามประเทศในตลาดหลักทรัพย์อาเซียน และให้บุคคลธรรมดาที่ได้รับเงินปันผลจากบริษัทต่างประเทศที่มีหุ้นจดทะเบียนใน 2 ตลาดหลักทรัพย์สามารถเลือกหักภาษี 10% ณที่จ่ายได้โดยไม่ต้องนํามารวมคํานวณ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจําปี


      ส่วนเรื่องการอํานวยความสะดวกด้านการเงิน นั้นจะประกอบด้วย การพัฒนาระบบชําระเงิน ได้มีการเชื่อมโยงระบบ ATM ของไทยกับของประเทศมาเลเซีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย เพื่อให้บริการเบิกถอนเงินสดระหว่างประเทศแล้ว การดําเนินการต่อไปจะพิจารณาแนวทางการโอนเงินกลับของแรงงานต่างด้าวผ่านช่องทางที่ได้รับอนุญาตระหว่างไทยกัมพูชาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและเมียนมาร์รวมทั้งหาแนวทางการใช้สกุลเงินท้องถิ่นชําระค่าสินค้าและบริการ โดยเริ่มจากศึกษาการชําระสินค้า กรณีสกุลเงินบาท-มาเลเซียริงกิต และบาท-อินโดนีเซียรูเปียห์


ขอขอบคุณข้อมูลจาก :  นสพ.แนวหน้า 
 
 

Editor
ชม 2,089 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean