ลบ แก้ไข

งานว่าวไทยสู่อาเซียน เทิดไท้องค์ราชินี

งานว่าวไทยสู่อาเซียน เทิ


งานว่าวไทยสู่อาเซียน เทิดไท้องค์ราชินี
ครั้งแรกของโลกติดเซ็นเซอร์จับอัตราเร่งบนว่าวจุฬา
 
          คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)ร่วมกับสมาคมว่าวไทย และสมาคมนักบินว่าวแห่งประเทศไทย จัด“งานสืบสานศิลปวัฒนธรรมว่าวไทยสู่อาเซียน...เทิดไท้องค์ราชินี  พร้อมให้ความรู้แก่เยาวชนเกี่ยวกับวิศวกรรมศาสตร์เชิงโครงสร้างของว่าว  การทำว่าว และศิลปะการะบายสีบนว่าว และการบินว่าวสู่ท้องฟ้า ครั้งแรกของโลกที่ทีมนักศึกษาไทยคิดค้นนำเทคโนโลยีเซ็นเซอร์เพื่อวัดความเร็วของว่าวจุฬาส่ายเร็ว  ผสมผสานการละเล่นศิลปวัฒนธรรมการบินว่าวที่มีมาแต่โบราณสืบสานมาถึงโลกยุคดิจิตอล   ท่ามกลางเยาวชนคนรุ่นใหม่มาร่วมงานกันแน่นขนัด
          ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ซึ่งเป็นประธานเปิด“งานสืบสานศิลปวัฒนธรรมว่าวไทยสู่อาเซียน เทิดไท้องค์ราชินี”  กล่าวว่า “ การเตรียมก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนั้น มี 3 มิติ คือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านความมั่นคงและด้านศิลปวัฒนธรรม  ว่าว เป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่มนุษย์ได้สร้างขึ้นมากว่า 4,000 ปี เป็นที่มาของเครื่องบินและกลายเป็นมรดกทางวิศวกรรมและศิลปวัฒนธรรมของชนชาติต่างๆ  ว่าวเป็นการละเล่นที่แทบทุกคนล้วนมีความทรงจำในวัยเด็กกับการบินว่าวครั้งแรก และปัจจุบันยังจัดเป็นกีฬาแข่งขันระดับนานาชาติอีกด้วย วัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อสืบสานประเพณีไทยและอาเซียน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประชาคมอาเซียนในมิติศิลปวัฒนธรรมและ
วิถีชีวิต ตลอดจนส่งเสริมเยาวชนการนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์และผสมผสานกับศิลปวัฒนธรรม  เราได้จัดกิจกรรมเวิร์คช้อปให้ความรู้แก่นักเรียนนักศึกษาซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ได้รู้จักความเป็นมาของว่าวไทยและอาเซียน โดยรศ.ดร.ภิญโญ สุวรรณคีรี ,  นอกจากนี้ยังมีเวิร์คช้อปสอนเยาวชนคนรุ่นใหม่ประดิษฐ์ทำว่าวด้วยตนเอง และสอนการบินว่าวโดยกูรูผู้เชี่ยวชาญ เช่น  คุณวีระ แจ่มใส สมาคมว่าวไทย และคุณสัญญา พุทธเจริญลาภ  สมาคมนักว่าวบินประเทศไทย”
            โลกแห่งศิลปะลอยลม ละลานตากับการระบายสีบนว่าว โดยฝีมือของน้องเยาวชนที่มาร่วมงานจากโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า โรงเรียนพรตพิทยพยัต โรงเรียนรัตนโกสินทร์ โรงเรียนวัดราชโกษา  โรงเรียนมาเลียลัย  ต่างมีพู่กัน สีและจินตนาการ...สนุกกับการสร้างศิลปะบนว่าว  วาดสีสันลวดลายสวยสดใส  สื่อถึงความจงรักภักดีและเทิดไท้องค์ราชินีผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาต่อปวงชนชาวไทย  ทรงอนุรักษ์ผืนป่าและงานศิลป์ของไทย   หลากสีสันของว่าวสะท้อนจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชนให้บินไกลสู่ฟ้ากว้าง ได้สัมผัสประสบการณ์ ลองคิด ลองทำด้วยตนเอง
            ผศ.บุณย์ชนะ ภู่ระหงษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมสารสนเทศ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวถึงว่าวของประเทศในภูมิภาคอาเซียนเป็นหนึ่งสีสันทางวัฒนธรรม กีฬาและการพักผ่อนกลางแจ้งของคนทุกวัย  สำหรับประเทศไทยมีว่าวเด่น 4 ชนิด คือ ว่าวจุฬา ว่าวปักเป้า ว่าวแอกอีสาน หรือดุ๊ยดุ่ย และว่าวอีลุ้ม    ในประเทศมาเลเซีย นิยมเล่นว่าวที่เรียกว่า ว่าววงเดือน ซึ่งเป็นว่าวแนวมุสลิม  เช่นเดียวกับประเทศอินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์    สำหรับพม่า นิยมเล่นว่าวปักเป้า และว่าวสี่เหลี่ยม   ส่วนลาวและเขมร จะมีว่าวเด่นที่เล่นกัน คือ ว่าวดูดุ๋ย  ส่วนเวียดนาม นิยมเล่นว่าวอีลุ้ม ซึ่งมีรูปแบบคล้ายว่าวภาคเหนือของไทยเรา
           ส่วนอีกจุดเด่นของงานเป็นนวัตกรรมเครื่องเซ็นเซอร์จับอัตราเร่งความเร็วติดบนว่าว ที่ผ่านมาการแข่งขันว่าวจุฬาซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 สืบทอดมาถึงปัจจุบัน และได้รับความนิยมในหมู่ประชาชนทั่วประเทศ  ทั้งปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐมีนโยบายที่จะส่งเสริมกีฬาว่าวบินให้เป็นกีฬาของชุมชนนั้น  การแข่งขันมักตัดสินการส่ายเร็วของว่าวด้วยตาเปล่าซึ่งอาจมีความคลาดเคลื่อนได้  ทีมนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)7 คน จึงได้คิดค้นพัฒนาเครื่องเซ็นเซอร์จับอัตราเร่งความเร็วติดบนว่าว โดยสามารถส่งสัญญาน Wi-Fi จากตัวว่าวแต่ละตัวขณะบินบนท้องฟ้าลงมายังจอคอมพิวเตอร์ที่พื้นดินด้านล่างซึ่งจะพล็อตเป็นกราฟแสดงความถี่ให้เห็นการเคลื่อนไหวส่ายเร็วของว่าวแบบเรียลไทม์ได้ทันที เพื่อเปรียบเทียบและทำให้การตัดสินเป็นไปอย่างถูกต้อง ตลอดจนเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประสิทธิภาพของกีฬาการบินว่าว  ผลงานเครื่องเซ็นเซอร์ว่าวบินนี้เป็นผลงานของ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. 7 คน คือ 1.นายพงศกร จันทีนอก2. นายณัฐพงศ์ สังข์เจริญ  3. นายจักรวาล ทองมี  4. นายไอศูรย์ กาญจนสุรัตน์  5. นายจิรัฐวุฒิ ดำรงค์  6. นายธนวิชญ์ อนุวงศ์พินิจ  และ 7. นายสถาพร บุญศรี
 
              นายพงศกร จันทีนอก  หัวหน้าทีมนักศึกษาผู้สร้างเครื่องเซ็นเซอร์ติดว่าวบิน  สาขาวิศวกรรมสารสนเทศ ปี 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)กล่าวว่า  “ ส่วนประกอบของการทำงานของเซ็นเซอร์ที่ติดกับว่าวจุฬา มีน้ำหนักประมาณ 50 กรัม เหมาะจะติดกับว่าวที่มีขานาดใหญ่สักหน่อย  อุปกรณ์ที่ติดกับว่าวจุฬาประกอบด้วยตัวควบคุม ตัวส่งสัญญาณไร้สายและ เซ็นเซอร์ที่ใช้ เป็นเซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว สามารถวัดความเร็วความเร่งของวัตถุได้ ซึ่งในอนาคตยังสามารถนำเทคโนโลยีนี้ไปประยุกต์ใช้กับอื่นๆได้ เช่น  การวิเคราะห์การเคลื่อนที่ของนักกีฬา นักวิ่ง ว่าใช้ความเร็วเฉลี่ยเป็นเท่าไหร่  อัตราเร่งดีหรือไม่   และใช้เป็นระบบติดตามตัวบุคคลโดยไม่ต้องใช้ GPS ”
              นับเป็นการนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนากีฬาว่าวบินให้ก้าวไกลและสืบสานศิลปะของไทยสู่คนรุ่นใหม่ พร้อมไปกับการเรียนรู้วิถีวัฒนธรรมของเพื่อนบ้านในอาเซียนอีกด้วย

งานว่าวไทยสู่อาเซียน เทิ 

เกี่ยวกับประเทศ

 

keropy kero
ชม 5,205 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • จีนลดการเสียชีวิตเกี่ยวข้องกับยาสูบได้เกือบ 13 ล้านราย ภายในปี 2593 โดยการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการสูบบุหรี่ นักวิจัยระบุว่า จีนสามารถลดการเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับยาสูบได้เกือบ 13 ล้านราย ภายในปี 2593...
  by Editor Bow
 • ผลการสำรวจของสมาพันธ์สมาคมนายจ้างและธุรกิจแห่งกัมพูชา (CAMFEBA) เผยว่า 58% ของกิจการที่ดำเนินการในกัมพูชาจ่ายเงินสินบนให้เจ้าหน้าที่ รายงานการสำรวจพบว่า 58% ของกิจการที่ให้สัมภาษณ์ 300 แห่ง...
  by Editor Bow
 • ประเทศสมาชิกอาเซียน (5ประเทศแรก) ประเทศสมาชิกอาเซียน 5 ประเทศแรก (ASEAN Member States) อาเซียน อินโดนีเซีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย Indonesia Head of State : President Susilo Bambang Yudhoyono Capital : Jakarta Language :...
  by Editor Bow
 • รมว.แรงงาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการทำงานของศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ที่ศูนย์การค้าไอที สแควร์แจ้งวัฒนะ หลักสี่ ย้ำภายใน 120 วัน นายจ้างต้องนำลูกจ้างดำเนินการจดทะเบียนให้ถูกต้อง...
  by dogTech

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean