ลบ แก้ไข

โครงการค่ายเยาวชนสำนึกอาเซียน

โครงการค่ายเยาวชนสำนึกอา

     สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประสงค์จัด "โครงการค่ายเยาวชนสำนึกอาเซียน"
เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนตื่นตัวและกระตุ้นชุมชนของตนเองให้เกิดสำนึกของการก้าวเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน โครงการนี้ระดมผู้เชี่ยวชาญจากสาขาต่างๆ มาให้ความรู้ตลอดเวลา 6 วันของโครงการพร้อม
การดูงานในประเทศเพื่อนบ้าน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ระหว่างวันที่12-17 พฤษภาคม 2557 
ณ กรุงเทพมหานคร
 
     เยาวชนที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการต้องเป็นเยาวชนในระดับมัธยมปลาย-มหาวิทยาลัย สมัครเป็นทีมๆ ละ
ไม่เกิน 10 คนพร้อมอาจารย์ที่ปรึกษา 2-4 คน และต้องส่งแผนงานการรณรงค์เพื่อสร้างสำนึกอาเซียน
ในชุมชนของตนเอง ความยาวไม่เกิน 5 หน้ากระดาษ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2557 แผนของ 4 ทีม
สุดท้ายจาก 4 ภูมิภาคที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการเข้าอบรม- ดูงานพร้อมได้งบประมาณเพื่อการรณรงค์
สำนึกอาเซียนในชุมชนของตนตามแผนด้วย
 

keropy kero
ชม 1,914 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean