ประเทศสมาชิกอาเซียน ร่วมต่อต้านการประมงผิดกฎหมาย

ประเทศสมาชิกอาเซียน ร่วม
 

ร่างแถลงการณ์ร่วมฯ เป็นการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันของประเทศสมาชิกฯ โดยไม่กระทบต่ออธิปไตย สิทธิ ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของประเทศสมาชิกอาเซียน-ซีฟเดค ภายใต้กฎหมายและข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ประมงอาเซียน โดยเสริมสร้างความเข้มแข็งในระบบการตรวจสอบ ควบคุม และเฝ้าระวัง ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบภายในประเทศ 

อ่านต่อ AEC Connectivity
โดย dogTech
วันที่ 5 สิงหาคม 2559
พิมพ์หน้านี้