ลบ แก้ไข

สตง. เตรียมจัดประชุมคณะมนตรีองค์การสถาบันการตรวจสอบสูงสุดแห่งเอเชีย 

ศาสตราจารย์พิเศษ ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน กล่าวถึงบทบาทสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินในเวทีโลก ว่า จากการที่ สตง. มีอำนาจตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณและทรัพย์สินของแผ่นดินของหน่วยต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ มีความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี ทำให้การเข้าไปมีส่วนร่วมและมีบทบาทกับองค์กรตรวจเงินแผ่นดินระหว่างประเทศเป็นสิ่งสำคัญ
 
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 2,193 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean