ลบ แก้ไข

ขีดแข่งขันประเทศอาเซียน

 

       
 
       เวทีเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum : WEF) ได้เผยแพร่รายงานการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ประจําปี 2014-2015 โดยจัดอันดับ 144 ประเทศ ภายใต้นิยามความสามารถในการแข่งขันว่า หมายถึงกลุ่มของกฎเกณฑ์เชิงสถาบัน นโยบายและปัจจัยที่กําหนดระดับผลิตภาพของประเทศ
 
      สําหรับประเทศสมาชิกอาเซียนได้รับการจัดอันดับรวม 9 ประเทศ (ยกเว้นบรูไน) ภาพรวมถือว่า
อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศสมาชิกอาเซียนส่วนใหญ่ดีขึ้น ยกตัวอย่างบางประเทศดังนี้
 
      สิงคโปร์อยู่ในอันดับ 2 ติดต่อกัน 4 ปีและอยู่ในกลุ่มประเทศที่เศรษฐกิจขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม จุดเด่นของสิงคโปร์คือ ความมีประสิทธิภาพของตลาดสินค้า ตลาดแรงงาน และตลาดเงินได้รับการพัฒนาดีกฎหมายและระเบียบต่างๆ มีความชัดเจนและบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานดีมาก พื้นฐานเศรษฐกิจมหภาคและการจัดการทางการคลังเข้มแข็ง รัฐบาลให้ความสําคัญกับการศึกษา
 
      มาเลเซีย ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ที่อันดับ 20 ดีขี้นจากเดิมที่อยู่อันดับ 24 เมื่อปี 2013-2014
มาเลเซียอยู่ในกลุ่มประเทศที่กําลังเปลี่ยนผ่านจากการขับเคลื่อนด้วยประสิทธิภาพสู่การขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เป็นประเทศกําลังพัฒนาในอาเซียนที่อันดับความสามารถในการแข่งขันดีที่สุด มีจุดเด่น คือภาคการเงินได้รับการพัฒนาอย่างโดดเด่น ถือเป็นศูนย์กลางการเงินอิสลามระดับโลก ประสิทธิภาพตลาดสินค้าและบริการได้รับการพัฒนาดีอย่างต่อเนื่อง
 
     มาเลเซียประสบความสําเร็จในการขจัดปัญหาการ ทุจริตและลดความซับซ้อนยุ่งยากของ
กฎระเบียบ มีโครงสร้างพื้นฐานดีสิ่งที่มาเลเซียต้องพัฒนาเพื่อก้าวไปสู่ประเทศที่รายได้สูงคือลดความับซ้อนของภาคธุรกิจ เพิ่มบทบาทสตรีและยกระดับความพร้อมด้านเทคโนโลยีให้ดีขึ้น
 
     ส่วนไทยแม้เผชิญกับวิกฤตการเมืองต่อเนื่อง แต่อันดับความสามารถในการแข่งขันดีขึ้นจากอันดับ 37 มาอยู่ที่อันดับ 31 โดยประเทศไทยถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยประสิทธิภาพ
 
    สําหรับจุดเด่นที่ผลักดันให้การจัดอันดับของไทยดีขึ้นและการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น สามารถติดตามได้ในตอนต่อไป

    ขอขอบคุณข้อมูลจาก : (วิมล ปั้นคงผู้อํานวยการสํานักพัฒนาองค์ความรู้สถาบันระหว่าง ประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (ITD)) (โพสต์ทูเดย์)
 

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

Editor
ชม 541 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean