ลบ แก้ไข

ม.ราชภัฏยะลาเตรียมตั้ง “ศูนย์ภาษาอาเซียนศึกษา” เพิ่มความรู้ ICT ก่อนเข้า AEC

     

ม.ราชภัฏยะลาเตรียมตั้ง “


     

ม.ราชภัฏยะลาเตรียมจัดตั้ง “ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา” เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรด้าน ICT ก่อนมุ่งสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2558 เน้นพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 เผยมีการทำ MOU ร่วมกับเทศบาลนครเป็นประจำในทุกปีเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในทุกด้าน 

       
       วันนี้ (14 ก.ย.) ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมด้าน ICT ก่อนมุ่งสู่ AEC (ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน) ในปี 25558 ว่า ขณะนี้ มหาวิทยาลัยฯ กำลังเร่งจัดทำระเบียบสภามหาวิทยาลัยฯ เรื่องการจัดตั้ง “ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา” เป็นหน่วยงานในกำกับของอธิการบดี เพื่อส่งเสริม และรองรับการพัฒนานักศึกษาทั้งทางด้านภาษา และไอซีที เนื่องจากต้องใช้คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ ควบคุมการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีเป้าหมายสร้างบัณฑิตให้สามารถแข่งขันในภูมิภาคอาเชียนได้อย่างมีคุณภาพ
       
       โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาในด้านภาษาที่จะมีการส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้และสื่อสารภาษาต่างๆ ได้อย่างคล่องแคล่ว ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษามลายูกลาง ภาษาจีน ภาษาอาหรับ และภาษาไทย ทั้งนี้ จะสามารถเปิดดำเนินการได้ที่อาคารไอที ชั้น 7-8 ราวเดือนกันยายน 2557 นี้ คาดว่าจะนำไอซีทีมาใช้ในการเรียนรู้ด้านภาษาด้วยตนเองบริหารจัดการด้วยซอฟต์แวร์ ใช้เป็นศูนย์ทดสอบภาษาแบบออนไลน์ ซึ่งคาดว่าจะสามารถนำมาใช้ได้ในปี 2558 นี้ อันจะเป็นการเสริมคุณภาพบัณฑิตของมหาวิทยาลัยให้สามารถก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้อย่างมั่นใจต่อไป
       
       รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปี พ.ศ.2558 นี้ ศูนย์คอมพิวเตอร์ โดยศูนย์อีเลิร์นนิ่ง และนวัตกรรมการเรียนรู้โดยใช้ไอซีที มีโครงการพัฒนาข้อสอบมาตรฐานความรู้พื้นฐานด้านไอซีที เพื่อเป็นศูนย์ทดสอบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Testing) ด้านไอซีทีให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการประกันว่าบัณฑิตของมหาวิทยาลัยฯ มีมาตรฐานความรู้ด้านไอซีที ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานทั้งในประเทศ และประชาคมอาเชียนต่อไป
       
       สำหรับความร่วมมือด้านไอซีทีกับหน่วยงานในพื้นที่ ขณะนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยสำนักวิทยบริการฯได้จัดทำบันทึกความร่วมมือ (MoU) กับเทศบาลนครยะลาเป็นประจำทุกปี สำหรับการร่วมมือพัฒนาด้านไอซีทีแก่บุคลากร นอกจากนั้น ยังมีเครือข่ายที่เป็นหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่ายครูในโรงเรียน บุคลากรหน่วยงานเอกชนต่างๆ ในพื้นที่ที่เป็นเครือข่ายในการให้บริการด้านคอมพิวเตอร์ ด้านไอซีที ส่วนเครือข่ายอื่นๆ นอกพื้นที่ ได้แก่ เครือข่ายสำนักวิทยบริการฯ ในเขตภาคใต้ ซึ่งในปี 2558 มรย. จะเป็นเจ้าภาพในการจัดงานประชุมเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้ เครือข่ายด้านไอซีทีกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้ เป็นต้น 
 
ขอบคุณที่มา :  
        
 

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

Editor
ชม 1,344 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean