ร่างกฎกระทรวงวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม รองรับการเคลื่อนย้ายระหว่างประเทศ

ร่างกฎกระทรวงวิชาชีพวิศว
 

ปัจจุบันประเทศไทยได้มีข้อตกลงระหว่างประเทศในการเปิดเสรีการค้าและบริการ ซึ่งครอบคลุมถึงบริการด้านวิศวกรรม ที่ต้องมีการเปิดตลาดการค้าบริการให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมสามารถเคลื่อนย้ายทำงานภายในระหว่างประเทศที่ได้มีการข้อตกลงร่วมกันไว้ได้ เช่น ข้อตกลงการค้าเสรี [free Trade Area : FTA] กรอบความตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียน [ASEAN Framework Agreement on Service : AFAS] และข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียนด้านบริการวิศวกรรม [ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Engineering service]

 

อ่านต่อ AEC Connectivity
โดย dogTech
วันที่ 1 ตุลาคม 2559
พิมพ์หน้านี้