สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเฟ้นวรรณกรรมเด่นเชื่อมสัมพันธ์ "อาเซียน"
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วม
 

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวว่า ตามแผนการดำเนินงานรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนของกระทรวงวัฒนธรรมได้มอบหมายให้สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) จัดโครงการวรรณกรรมสัมพันธ์ไทย-ต่างประเทศ เพื่อใช้วรรณกรรมในการเชื่อมสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านอาเซียน 9 ประเทศ ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งเพราะการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรมเป็นการสื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจระหว่างประเทศอาเซียน เนื่องจากผลงานวรรณกรรมเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมที่สามารถบอกเล่าเรื่องราว และช่วยในการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันและกันนำไปสู่การรู้เขารู้เราได้เป็นอย่างดี
 
นายชาย นครชัย ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กล่าวว่า สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) ร่วมกับสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยและสมาคมนักเขียนของประเทศเพื่อนบ้าน

อ่านเพิ่มเติม
โดย dogTech
วันที่ 26 มิถุนายน 2558
พิมพ์หน้านี้