ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสุขภาพ

Thailand to Host the ASE
 

                ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนบวกสามว่าการเตรียมความพร้อมรับโรค Ebola และการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสเพื่อเตรียมการพัฒนาด้านสุขภาพ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะรวมไปถึงรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอาวุโสของประเทศสมาชิกอาเซียนบวกสาม ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม, กัมพูชา, อินโดนีเซีย, ลาว, มาเลเซีย, พม่า, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์, ไทย, เวียดนาม, จีน, ญี่ปุ่นและเกาหลี

                การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงสถานการณ์การระบาดของโรคอีโบลาและเพื่อตรวจสอบความคืบหน้าในการเตรียมความพร้อมของประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียนบวกสาม 

อ่านเพิ่มเติม

โดย dogTech
วันที่ 26 มิถุนายน 2558
พิมพ์หน้านี้