ลบ แก้ไข

ประเทศไทยพร้อมแบ่งปันความรู้ฝนเทียมกับประเทศในกลุ่ม AEC

ประเทศไทยพร้อมจะแบ่งปันค            รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแสดงความพร้อมของไทยที่จะแบ่งปันความรู้และเชี่ยวชาญกับประเทศอื่นๆในกลุ่มอาเซียน เพื่อแก้ไขปัญหาไฟไหม้ป่า

            รายงานจากกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่า กลุ่มความประเทศอาเซียนจำเป็นจะต้องพัฒนา กลไกการตอบสนองต่อปัญหามลพิษและหมอกควัน นอกจากนี้ยังมีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาระบบที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและถูกต้องมากขึ้นในด้านการพยากรณ์อากาศ

            สมาชิกอาเซียนต่างมองเห็นผลกระทบของสภาพอากาศที่ไม่แน่นอนในการผลิตอาหารและความมั่นคงด้านอาหาร ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อประชาชนในภูมิภาค ทำให้อาเซียนควรมุ่งเน้นไปที่การเสริมสร้างการทำงานร่วมกันของประเทศในกลุ่มอาเซียน เพื่อแก้ไขปัญหาสภาพอากาศ ซึ่งเผชิญกันในทุกประเทศในกลุ่มสมาชิก

 
อ่านต่อ
 

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 1,655 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • ASEAN Plus หมายถึงอะไร ASEAN Plus หมายถึง กรอบความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา กรอบความร่วมมือเหล่านี้มีหลายด้าน ทั้งในด้านการเมือง ความมั่นคง สังคม และเศรษฐกิจ และปัจจุบัน มีการนำคำศัพท์ ASEAN Plus...
  by Editor
 • นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ในที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการค้าชายแดนและการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน ครั้งที่ 2/2559 ได้เห็นชอบให้จัดตั้งคณะอนุกรรมการร่วมการค้าชายแดนไทย-เมียนมา...
  by dogTech
 • กรมอาเซียน กรมอาเซียน มีภารกิจเกี่ยวกับการดำเนินงานและการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน ในฐานะสำนักเลขาธิการอาเซียนแห่งชาติ...
  by Editor Bow
 • นางรัตนา นนทปัทมะดุลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ์ กองต่อต้านการค้ามนุษย์ เป็นผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ เข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและการประชุมที่เกี่ยวข้อง...
  by dogTech

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean