ALL STORIES Rss Feed
TOP STORY

ที่บริเวณแหลมสมิหลาอ.เมือง จ.สงขลา นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก เนื่องจากเป็นช่วงปิดเทอมของสถานศึกษาในประเทศมาเลเซีย อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity...
by dogTech
Last sunset of 2010 - Bantayan Island Cebu @Philippines Central Visayas Bantayan รูปที่เกี่ยวข้อง # 30 - Paddling for Home... rest time. @Philippines Central Visayas Bantayan A boat and the clouds in the calm sea...
by Editor Bow
นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงผลการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจ RCEP ครั้งที่ 4 ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกอาเซียนและคู่เจรจาอีก 6 ประเทศ ได้แก่ จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น อินเดียออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ว่า...
by dogTech
ความร่วมมือที่น่าสนใจยิ่งคือ กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) จัดอบรมผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ระดับ 1 เพื่อพัฒนายกระดับแรงงานด้วยการทดสอบรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน...
by Editor
ชาวสิงคโปร์ราว 400 คนรวมตัวกันที่สวนสาธารณะฮง ลิม สถานที่แห่งเดียวที่รัฐบาลอนุญาตให้ประชาชนประท้วงได้อย่างสงบ เพื่อแสดงความไม่พอใจต่อการขึ้นค่าขนส่งสาธารณะ ทั้งรถไฟและรถประจำทาง กว่าร้อยละ 3.2 ในเดือนเมษายนนี้...
by Editor Bow
ในการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน ประเทศไทยและประเทศสมาชิกอาเซียนได้ลงนามในข้อตกลงการลงทุนของประเทศจีนในภูมิภาคอาเซียน ภายใต้กรอบความตกลงเกี่ยวกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมสินค้าและบริการ...
by dogTech
กระทรวงวัฒนธรรมจะจัดการเปิดศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนอย่างเป็นทางการในวันวันที่ 8 สิงหาคมปี 2015...
by dogTech
กระทรวงการต่างประเทศมาเลเซียประกาศว่า นายนาจิบ ราซัค นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย เดินทางถึงอินโดนีเซียแล้ววานนี้เพื่อเยือนเป็นเวลา 2 วันและเป็นการติดตามผลการประชุมระดับรัฐมนตรีของทั้งสองประเทศ ซึ่งจัดเมื่อวันที่ 27...
by dogTech
มาเลเซียเป็นหนึ่งใน 5 ประเทศผู้ร่วมก่อตั้งอาเซียนใน ค.ศ. 1967 ในช่วงนั้นกล่าวได้ว่ามาเลเซียมีความใกล้ชิดกับไทยมาก ผู้นำของมาเลเซียในขณะนั้น คือ ตนกู อับดุล ระห์มัน (Tunku Abdul Rahman) นายกรัฐมนตรีคนแรกของมาเลเซีย...
by Editor Bow
ดร.นเรศ ดำรงชัย ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายอุกฤช พึ่งโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี และนายแพทย์จรัญ บุญฤทธิการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร...
by dogTech
นายกรัฐมนตรีของประเทศสิงคโปร์ นาย Lee Hsien Loong มั่นใจว่าประชาชนชาวสิงคโปร์ จะยังคงมีบ้านราคาไม่แพงสำหรับให้ซื้อพักอาศัยได้...
by Spider Show
นายบัมบัง บรอดโยเนโกโร (Bambang Brodjonegoro) รองรัฐมนตรีการคลังของอินโดนีเซีย ประกาศว่า อินโดนีเซีย ไม่ได้เป็นหนึ่งในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเปราะบาง (Fragile Five) อย่างที่นักวิเคราะห์บางคนกล่าวหา...
by Editor Bow
ASEAN Plus หมายถึงอะไร ASEAN Plus หมายถึง กรอบความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา กรอบความร่วมมือเหล่านี้มีหลายด้าน ทั้งในด้านการเมือง ความมั่นคง สังคม และเศรษฐกิจ และปัจจุบัน มีการนำคำศัพท์ ASEAN Plus...
by Editor
ประเทศไทยได้มองเห็นความสำคัญของทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาอาเซียน ทำให้ประเทศไทยมุ่งเน้นที่จะสนับสนุนการให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางในอาเซียน เช่น การพัฒนามนุษย์, สิทธิมนุษยชน, ความเสมอภาค,...
by dogTech
ผู้บริหาร SPCG ระบุไทยคือผู้นำในกลุ่มประเทศอาเซียนด้านการนำพลังงานหมุนเวียนมาใช้ ช่วยให้ประเทศมีความมั่นคงด้านพลังงานอย่างยั่งยืน นางวันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด...
by Editor
ประเทศไทยและประเทศกัมพูชาได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาพื้นที่ชายแดนโดยมีจุดประสงค์ที่จะสร้างความสงบสุขและความเจริญรุ่งเรือง จากรายงานของกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่า...
by dogTech
ณ นครหนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะผู้บริหาร ได้หารือกับ ดร.เฉา เจี้ยนหลิน...
by dogTech
โบสถ์บาโรคแห่งฟิลิปปินส์ ...โบสถ์ทั้ง ๔ หลังซึ่งหลังแรกสร้างโดยชาวสเปนในปลายคริสต์ศตวรรษที่ ๑๖ (พุทธศตวรรษที่ ๒๑) นั้นตั้งอยู่ในกรุงมะนิลา ซานตามาเรีย ปาโออาย และมิอากาโอ...
by Editor Bow
กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้รับงบประมาณจำนวนกว่า 77 ล้านบาท เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะด่านสิงขร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในการรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจการค้าชายแดน การลงทุน และการท่องเที่ยว...
by dogTech
Page 5 of 189 First Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last
 

คำฮิต


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean