About AEC Rss Feed
New Stories

รัฐบาลไทย ยกร่างแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทยฉบับแรก พ.ศ.2560-2564 ส่งเสริมการพัฒนาสมุนไพรไทยทั้งระบบอย่างยั่งยืน เป็นที่ยอมรับนานาชาติ ผลักดันเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ขับเคลื่อนThailand...
by dogTech
สาระสำคัญของปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยความเป็นหนึ่งเดียวในการตอบโต้ภัยพิบัติทั้งภายในและภายนอกภูมิภาค มีวัตถุประสงค์เพื่อผนึกกำลังกันระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ...
by dogTech
ดร.ธวัช นุ้ยผอม ผู้อำนวยการสถาบันฮาลาล เปิดเผยว่า ทางสถาบันฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา...
by dogTech
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวแสดงวิสัยทัศน์ในการประชุมผู้นำกลุ่ม 20 เรื่อง การพัฒนาที่มีความเชื่อมโยงและครอบคลุม (Inclusive and interconnected Development) สรุปสาระสำคัญว่า...
by dogTech
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติร่างแถลงการณ์ร่วมอาเซียน ออสเตรเลียว่าด้วยความร่วมมือในการต่อต้านการก่อการร้ายข้ามชาติ (ASEAN-Australia Joint Declaration for Cooperation to Combat International Terrorism)...
by dogTech
นางหิรัญญา สุจินัย เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือบีโอไอเปิดเผยว่า ตามที่มีนักธุรกิจและนักลงทุนไทยหลายรายสอบถามถึงความชัดเจนของเรื่องความตกลงด้านการลงทุนอาเซียน หรือ ACIA (ASEAN Comprehensive Investment...
by dogTech
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ จะเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 28 และ 29 รวมถึงการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้องที่เวียงจันทน์...
by dogTech
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมาเลเซีย ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นด้วยมิตรไมตรี โดยทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนหารือและติดตามความคืบหน้าประเด็นความร่วมมือด้านความมั่นคงที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน...
by dogTech
การประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อต่อยอดการหารือประเด็นความร่วมมือต่าง ๆ จากการประชุมJCครั้งที่ ๙ ที่กัมพูชา (ระหว่าง ๑๕ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘) และการประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการไทย กัมพูชา ครั้งที่...
by dogTech
พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะ เดินทางออกจากท่าอากาศยานทหาร กองบิน 6 ดอนเมือง ไปประเทศมาเลเซีย ตามคำเชิญของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมาเลเซีย อ่านต่อ...
by dogTech
พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านยาเสพติด ครั้งที่ 7 โดยมีผู้แทนประเทศกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ และผู้แทนประเทศคู่เจรจา...
by dogTech
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดังนี้ 1. เห็นชอบต่อร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์แรกรับเหยื่อการค้ามนุษย์และกลุ่มเสี่ยงในปอยเปต...
by dogTech
กรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับสถานีวิทยุและโทรทัศน์แห่งบรูไน จัดการแสดงดนตรีแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-บรูไน "อาไล พาเพลินครั้งที่ 5: Power of Dreams พลังแห่งความฝัน ในโอกาสเฉลิมฉลองการครองราชย์ครบ 70 ปี...
by dogTech
หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน ได้ให้การต้อนรับ Mr. Jason Judd ผู้จัดการโครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อต่อต้านรูปแบบการทำงานที่ไม่เป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมประมงและอาหารทะเล และคณะ โดยเปิดเผยว่า Mr. Maurizio...
by dogTech
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยถึงความคืบหน้าการพัฒนาระบบขนส่งทางรางภายใต้ความร่วมมือไทย - จีน ว่า ในวันที่ 24 สิงหาคมนี้ คณะกรรมการร่วมเพื่อความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย - จีน...
by dogTech
โรงเรียนนครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ นายอภิสรรค์ สง่าศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดงานสัปดาห์อาเซียนThe spirit of ASEANซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2559 ณ โรงเรียนนครสวรรค์...
by dogTech
นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า อาเซียนและญี่ปุ่นสามารถสรุปผลการเจรจาจัดทําความตกลงด้านการค้าบริการและการลงทุนได้แล้ว โดยด้านการค้าบริการจะครอบคลุมเรื่องการเงิน โทรคมนาคม...
by dogTech
กรมประชาสัมพันธ์ โดยสำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ จัดกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN QUIZ)...
by dogTech
การเข้าร่วมการประชุม International Conference onBlue OceanStrategy ครั้งที่ 1 จะเป็นการแสดงการสนับสนุนประเทศมาเลเซียในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมฯ ครั้งแรก...
by dogTech
ร่างแถลงการณ์ร่วมฯ เป็นการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันของประเทศสมาชิกฯ โดยไม่กระทบต่ออธิปไตย สิทธิ ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของประเทศสมาชิกอาเซียน-ซีฟเดค ภายใต้กฎหมายและข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง...
by dogTech
ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นไทย-เมียนมา ครั้งที่ 34 โดยฝ่ายไทยมี พ.อ.ศานติ ศกุนตนาค ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารราบที่ 25 กองกำลังเทพสตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นไทย-เมียนมา...
by dogTech
นายกรีฑา สพโชค อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่ากระทรวงแรงงานได้มอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เร่งรัดดำเนินการพัฒนากุ๊กไทยที่มีความประสงค์ไปทำงานในต่างประเทศตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีให้มีมาตรฐานฝีมือแรงงาน...
by dogTech
ปลัดแรงงาน เปิดเผย 10 ส.ค. นี้ บังคับใช้อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมืออีก 20 สาขาอาชีพ ในกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ ยานยนต์ อัญมณี และกลุ่มโลจิสติกส์...
by dogTech
นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมนายศรัณย์ วังสัตตบงกช ประธานหอการค้าจังหวัดนราธิวาส ภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ร่วมพิจารณาแผนงาน โครงการ ภายใต้โครงการเมืองต้นแบบ "สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน...
by dogTech
ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าพบ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในโอกาสประชาสัมพันธ์งาน "Thailand Industry Expo 2016 ระหว่างวันที่ 26 - 31 กรกฎาคม ศกนี้ ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 3...
by dogTech
นางหิรัญญา สุจินัย เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยในงาน Thailand Overseas Investment Forum 2016 ซึ่งเป็นงานสัมมนาเผยแพร่ข้อมูลการลงทุนรวมทั้งโอกาสและลู่ทางการลงทุนไทยในอาเซียน ว่า ในปี...
by dogTech
นายอารักษ์ พรหมณี อธิบดีกรมการจัดหางาน (กกจ.) กล่าวถึงการบริหารจัดการแรงงานกัมพูชา ว่า แรงงานที่มาจดทะเบียนขณะนี้ส่วนใหญ่มีการตรวจพิสูจน์สัญชาติแล้วและออกเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางหรือทีดีแล้ว แต่ยังไม่มีการแจกจ่าย...
by dogTech
นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ในที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการค้าชายแดนและการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน ครั้งที่ 2/2559 ได้เห็นชอบให้จัดตั้งคณะอนุกรรมการร่วมการค้าชายแดนไทย-เมียนมา...
by dogTech
พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมการสานพลังประชารัฐภาคเอกชน นำโดยนายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานคณะกรรมการฯ และคณะเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเพื่อหารือเรื่อง...
by dogTech
นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ จะให้การต้อนรับนายสะเหลิมไซ กมมะสิด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่เดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ...
by dogTech
นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยผลการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนร่วมกับรัฐมนตรีการค้าของออสเตรเลีย (H.E. Mr. Steven Ciobo) และนิวซีแลนด์ (H.E. Mr. Todd McClay) เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2559 ณ...
by dogTech
นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยผลการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนร่วมกับรัฐมนตรีการค้าของออสเตรเลีย (H.E. Mr. Steven Ciobo) และนิวซีแลนด์ (H.E. Mr. Todd McClay) เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2559 ณ...
by dogTech
พลตรีวีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พลเอกวิลาศ อรุณศรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี...
by dogTech
นายกิจ หลีกภัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) ร่วมให้บริการเครื่องจักรกล ท่าเทียบเรือบ้านนาเกลือ ตำบลกันตัง อำเภอกันตังจังหวัดตรังระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังกับ บริษัท ชูไก จำกัด...
by dogTech
พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย พร้อมด้วยพลเอก นิวัตร มีนะโยธิน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการ ป.ป.ส....
by dogTech
โอกาสนี้นายธีรพงษ์ รอดประเสริฐ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า จากการที่นครศรีธรรมราช เป็นเมืองใหญ่มีความหลากหลายทางด้านศาสนา วัฒนธรรม...
by dogTech
พล.ต.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559 Dato Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi (ดาโต๊ะ ซรี ดร.อาหมัด ซาฮิด ฮามิดิ) รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมาเลเซียพร้อมคณะ...
by dogTech
นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า การพบกันครั้งนี้จะเป็นการประชุมอย่างเป็นทางการร่วมกันครั้งแรกหลังจากที่เป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC เมื่อปลายปีที่ผ่านมา โดย AEM...
by dogTech
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีกล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "นโยบายการเตรียมความพร้อมบุคลากรภาครัฐ เพื่อรองรับการก้าวไปสู่ Digital Thailand ในพิธีเปิดสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (Thailand Digital Government...
by dogTech
นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงผลการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจ RCEP ครั้งที่ 4 ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกอาเซียนและคู่เจรจาอีก 6 ประเทศ ได้แก่ จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น อินเดียออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ว่า...
by dogTech
Page 1 of 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last
สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean